1. Nhà Ngô thứ nhì nằm xuống loạn lạc nổi lên

http://www.bbc.com/vietnamese/forum-41843675